مقالات
طرح های تحقیقاتی
مجلات عضو
فهرست مقالات ( 4 ) مقاله :
نویسندگان: محمدرضا جلیلی, علیرضا طلایی, حسین سعیدی
کلیدواژه ها : بيدردي - فنتانيل - سوفنتانيل - بيحسي نخاعي
: 8816
: 4
: 0
ایندکس شده در :
زمينه و هدف: ايجاد بيدردي در بيمار يكي از اهداف اصلي بيهوشي ميباشد كه براي رسيدن به آن از روشها و داروهاي مختلفي استفاده ميشود. بيحسي نخاعي با ليدوكائين 5% يكي از روشهاي ايجاد بيدردي است كه طول مدّت بيدردي آن حدود 60 دقيقه است. در برخي از اعمال جراحي به بيدردي طولانيتري نياز ميباشد، يكي از روشهايي كه باعث افزايش طول مدّت بيدردي در بيحسي نخاعي ميشود، استفاده از مخدرها ميباشد. در اين تحقيق اثر بيدردي دو داروي مخدر فنتانيل و سوفنتانيل در بيحسي نخاعي مورد بررسي قرار گرفت تا داروي مناسبتر معرفي شود. روش تحقيق: در اين مطالعه كه به صورت كارآزمايي باليني انجام شد، 80 نفر از مردان 50-60 سالهاي كه در بيمارستان 15 خرداد بيدخت در سال 1385 تحت عمل جراحي فتق اينگوئينال قرار گرفتند، به طور تصادفي به دو گروه 40 نفري تقسيم شدند. به منظور ايجاد بيحسي نخاعي در يك گروه از µgفنتانيل20 (گروه F) به همراه mg100 ليدوكائين 5% و در گروه ديگر از µg5 سوفنتانيل و همان مقدار ليدوكائين استفاده گرديد (گروه S). اطلاعات لازم در پرسشنامه و فرم بازنگري ثبت گرديد. دادههاي جمعآوري شده با استفاده از نرمافزار SPSS و آزمون آماري t در سطح معنيداري 05/0P مورد تجزيه و تحليل قرارگرفت.يافتهها: ميانگين طول مدت بيدردي در گروه F، 61/1837/99 و در گروه S 62/2662/153 دقيقه بود و دو گروه از نظر آماري اختلاف معنيداري داشتند (001/0P<). در گروه F، هايپوتانسيون در 5/37%، براديكاردي در 5/27% و تهوع و استفراغ در10% از نمونهها اتفاق افتاد ولي در گروه S اين موارد به ترتيب 40%، 5/32% و 15% بود. اين اختلاف از نظر آماري معنيداري نبود.نتيجهگيري: با توجه به نتايج حاصل از اين پژوهش، طول مدت بيدردي با سوفنتانيل نسبت به فنتانيل در بيحسي نخاعي بيشتر بوده و دو گروه با هم اختلاف معنيداري داشتند. از نظر وقوع هايپوتانسيون، براديكاردي، تهوع و استفراغ دو گروه با هم تفاوت معنيداري نداشتند؛ بنابراين در مواردي كه نياز به بيدردي بيش از100 دقيقه ميباشد، ميتوان از سوفنتانيل به جاي فنتانيل در بيحسي نخاعي استفاده نمود.در اين تحقيق، طول مدت بيدردي با سوفنتانيل نسبت به فنتانيل در بيحسي نخاعي بيشتر بود و دو گروه با هم اختلاف معنيداري داشتند ولي از نظر وقوع افت فشار خون، تهوع و استفراغ تفاوت معنيداري بين دو گروه مشاهده نشد؛ بنابراين در مواردي كه نياز به بيدردي بيش از100 دقيقه باشد، ميتوان از سوفنتانيل به جاي فنتانيل در بيحسي نخاعي استفاده كرد.
نویسندگان: محمد بیات, محسن نوروزیان, محمدرضا جلیلی, رضا ماستری فراهانی, شبنم عبدی
کلیدواژه ها : آناتومی - واریاسیون - قوس آئورت - شریان سابکلاوین
: 17023
: 36
: 0
ایندکس شده در :
هدف: تاکنون واریاسیونهای مختلفی از قوس آئورت و شاخههای آن گزارش شده است و در مقاله حاضر نیز واریاسیون دیگری که از خلف انتهاییترین قسمت قوس آئورت جدا شده است ارائه میشود. گزارش مورد: این یک مورد واریاسیون از قوس آئورت است که در آن شریان سابکلاوین راست ازخلف انتهاییترین قسمت قوس آئورت جدا شده بود و پس از عبور از خلف مری مسیر رایج شریان سابکلاوین را ادامه داده بود.نتیجهگیری: مرور سایر تحقیقات انجام شده در داخل و خارج کشورنشان داد که این یک مورد واریاسیون نادر از قوس آئورت است که با توجه به محل جدا شدن آن تا کنون در مرور منابع داخلی گزارش نشده است و به نظر میرسد که به غیر از مشکل احتمالی دیسفاژی از نظر ساختارهای آناتومیکی مجاور و خونرسانی مشکلی ایجاد نکرده است.
نویسندگان: محمد اسمعیلی نژاد
کلیدواژه ها : ساختارهای آناتومیک فک تحتانی - تصویربرداری پانورامیک - کانال ثنایایی - مندیبل
: 6361
: 179
: 0
ایندکس شده در :
هدف: هدف مطالعه حاضر بررسی حضور ساختارهای آناتومیک فک تحتانی بهویژه کانال ثنایایی در رادیوگرافی پانورامیک افراد ایرانیمواد و روشها: تصاویر پانورامیک بهوسیله دستگاه رادیوگرافی planmeca از 412 بیمار با شرایط تابش استاندارد تهیه شد. در تهیه رادیوگرافیها موقعیت بیمار طبق پروتکل استاندارد تصویربرداری پانورامیک تنظیم شد. حضور کانال ثنایایی در این کلیشهها بررسی و دادهها تجزیه و تحلیل آماری شد.یافتهها: سوراخ چانهای، لوپ قدامی عصب چانهای و کانال ثنایایی بهترتیب در2/84،66 و7/51 درصد موارد قابل مشاهده بودند. سوراخ لینگوئال تنها در 1/6 درصد موارد مشاهده شد. بین جنس و ساختارهای بررسی شده ارتباطی یافت نشد. ازبین لندمارکهای فوق تنها بین سوراخ و کانال مندیبولار با سن ارتباط وجود داشت. بیشترین میزان مشاهده تمامی ساختارهای ذکر شده در گروه سنی بالغین و بالغین جوان (دهه سوم و چهارم) بود.نتیجهگیری: کانال ثنایایی در7/51 درصد کلیشههای پانورامیک افراد ایرانی که بررسی شد و مشاهده شد که این میزان نسبت به سایر تحقیقات انجام شده بیشتر است.